O szkole

MISJA

Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów. Naszą misją jest wykreowanie absolwenta o wszechstronnie wykształconej osobowości, posiadającego taki zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli mu na kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, twórczego i odpowiedzialnego, radzącego sobie we współczesnym świecie. Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej.

Najważniejsze jest dla nas dziecko. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy i przygotowujemy do życia we współczesnym społeczeństwie, aby w przyszłości uczniowie stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: szkoły, rodziny, miasta, kraja czy świata. Pielęgnujemy tradycje narodowe i regionalne.

Chcemy, aby dzieci jak najlepiej wykorzystywały własny potencjał intelektualny i potrafiły dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Z zamiłowaniem uczymy języków obcych oraz poznajemy kulturę i obyczaje innych krajów. Szanujemy godność drugiego człowieka, rozwijamy wartości moralne i etyczne. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród nie tylko wśród dzieci, ale także ich rodziców.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje:

 • ciekawość świata, chęć korzystania z poznanych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu,
 • umiejętność wyciągania prostych wniosków ze swoich obserwacji,
 • świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji,
 • umiejętność uczenia się,
 • otwartość, swoboda współpracy z osobami w swojej codziennej aktywności,
 • umiejętność przyjmowania uwag i sugestii w związku z popełnionymi błędami,
 • gotowość podejmowania działań w sposób planowy,
 • umiejętność prezentowania własnego zdania i słuchania opinii innych,
 • umiejętność nawiązywania przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi i akceptacja ich odmienności,
 • twórcze podchodzenie do życia,
 • wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność,
 • stosowanie się do norm obowiązujących w otoczeniu,
 • rozróżnianie zachowań dobrych i złych,
 • zrozumienie obowiązku podejmowania zachowań pozytywnych,
 • umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych,
 • sprawne komunikowanie się w języku polskim i obcym,
 • asertywność,
 • tolerancja,
 • dbałość o zdrowie własne i innych,
 • znajomość tradycji i kultury regionalnej i narodowej.

NASZA FILOZOFIA

Nauka powinna być dla ucznia przyjemnością, dlatego też poprzez zabawę kształtujemy wyobraźnię, pobudzamy myślenie i rozwijamy aktywność dziecka. Przynosi to odprężenie i twórcze pomysły. Rozwijając swoją kreatywność, uczeń przyswaja wiedzę traktując ją nie jako obowiązek, ale ciekawość świata. Wszystko to odbywa się w naszej szkole na wysokim poziomie w dwóch językach – polskim i w miarę możliwości uczniów – angielskim, dzięki wykwalifikowanemu personelowi.  W ramach czesnego, dzieci mogą skorzystać z lekcji dodatkowego języka obcego (włoski, niemiecki, hiszpański) już od pierwszej klasy.

Zgodnie ze stanowiskiem badaczy, dzieci łatwo uczą się języków, o ile mają ku temu sprzyjające warunki. W Pro Futuro uczą się swobodnego wyrażania myśli w obu językach, w sposób naturalny. Efekty znacząco wzmacnia przebywanie wśród rówieśników różnych narodowości. Oprócz języków dzieci mają możliwość poznania od kolegów kultur i tradycji innych krajów.

Dobra szkoła – szkoła Pro Futuro – to szkoła rozwijająca pasje dziecka. 5,6,7- latki nie posiadają jeszcze barier. Ich pasje są co prawda silne, ale tylko chwilowe i ściśle związane z etapem rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by w odpowiednim momencie odkryć i rozbudzić w nich zainteresowania. Różnorodne zamiłowania dzieci motywują nas – dorosłych, do indywidualnego podejścia do naszych maluchów, przez co program nauki dostosowany jest do każdego ucznia.

Wpajamy dzieciom wiarę w siebie, by osiągały sukcesy na miarę indywidualnych możliwości . Aby ten cel osiągnąć, rozszerzamy program nauczania, który jest spójny z polską podstawą programową. Indywidualne podejście, rozszerzony język angielski, dodatkowy język obcy, internacjonalizm, umożliwiają uczniom pełny rozwój zdolności i talentów.

Uprawianie sportu przez dziecko ma olbrzymi wpływ na jego rozwój. Oprócz oczywistego walorów, takich jak rozwój sprawności fizycznej, zdrowie i wzmocnienie organizmu, duże znaczenie ma kształtowanie charakteru i postaw młodego człowieka. Nauka współpracy, rywalizacji, odpowiedzialności grupowej, realizowana jest przez naszą szkołę na basenie, lodowisku, placu zabaw, skateparku itd.

Międzynarodowy charakter,  nauczanie języka polskiego dla cudzoziemców, poszerzony program nauczania języków obcych, indywidualizacja, interesujący program nauczania i sport – taka kombinacja daje gwarancję najwyższej jakości procesu edukacji.

STRUKTURA

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Jest to placówka niepubliczna na prawach szkoły publicznej, tzn. realizuje podstawy programowe i ramowy plan działania oraz zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na takich samych prawach jak uczniowie szkół publicznych.

Nauka w szkole jest płatna. W ramach czesnego zapewniamy zajęcia dodatkowe, m.in.: kółko przyrodnicze, czytelnicze, zajęcia z rysunku, zajęcia rytmiczno-taneczne, gimnastykę korekcyjną, logorytmikę, zajęcia z informatyki, gimnastykę ogólnorozwojową. Dodatkowo dzieci mogą skorzystać z indywidualnych lekcji gry na pianinie, terapii logopedycznej oraz zajęć sportowych, m.in.: piłki nożnej, tenisa, szachów i walk wschodu. Proponujemy stałą opiekę logopedy, pedagoga i psychologa.

Szkoła czynna jest w godzinach 7.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku oraz zapewnia opiekę na wakacje i ferie.

Dzieci zapewnione mają wyżywienie.