Rekrutacja

NOWOCZESNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Rekrutacja 2020/2021
klasa 0 – III, klasa IV -VII

Oferujemy:

 • programy nauczania pobudzające ciekawość poznawania
 • praktyczne wykorzystywanie wiedzy i umiejętności
 • wspieranie pasji i zainteresowań, zajęcia dodatkowe
 • indywidualną opiekę psychologa i pedagoga w szkole
 • zajęcia wyrównawcze, indywidualizację procesu kształcenia
 • naukę języka polskiego dla cudzoziemców

Zajęcia w szkole:

 • języki obce: angielski, hiszpański, francuski, włoski, chiński
 • programowanie, szachy, robotyka
 • matematyczne gry logiczne
 • koło młodego przyrodnika
 • zajęcia z ceramiki, rzeźby i rysunku
 • warsztaty malarskie, teatralne, fotograficzne i filmowe
 • karate, piłka nożna, taniec, basen, tenis

Organizacja pracy, baza dydaktyczna:

 • do 20 uczniów w klasie
 • sale gimnastyczne
 • świetlica
 • pracownia komputerowa
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • szkoła czynna od 7.00-18.00
 • możliwość zapewnienia opieki podczas ferii letnich i zimowych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Regulamin rekrutacji

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Futuro na rok szkolny 2020/2021 odbywa się nabór uczniów do następujących klas:

 • klasy 0.
 • klasy I. (nabór uzupełniający oraz nabór od września)
 • klasy II. (nabór uzupełniający oraz nabór od września)
 • klasy III. (nabór uzupełniający oraz nabór od września)
 • klasy IV. -VII. (nabór uzupełniający oraz nabór od września)

Terminy rekrutacji

 • Na rok szkolny 2020/2021 rekrutacja prowadzona jest od stycznia 2020r.
 • Rekrutacja do nowych klas prowadzona jest do wyczerpania miejsc. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 666 558 660, 537 106 282 lub mailowy: kontakt@szkolaprofuturo.pl w celu umówienia się na  spotkanie.
 • Rekrutacji do szkoły dokonuje się zgodnie z ustawą o systemie oświaty: Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków. Według niej, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym ten, w którym ma rozpocząć naukę. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.
 • Wychowanie przedszkolne
  Od 1 września 2017 r. obowiązkiem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie.

Procedura rekrutacji

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego (realizacja rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego)

 • Złożenie przez Rodzica lub prawnego opiekuna dziecka osobiście w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych:
  • Formularza zgłoszeniowego dziecka.
  • Kwestionariusza rekrutacyjnego dla rodzica.
 • Spotkanie z kandydatem do szkoły, który weźmie udział w specjalnie przygotowanych zajęciach edukacyjnych mających na celu wzajemne poznanie.
 • Indywidualna rozmowa z Rodzicami kandydata mająca na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą.
 • Podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Umowy o kształceniu ucznia.
 • Spotkanie informacyjne rodziców z wychowawcą danej klasy odbędzie się w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły.

Rekrutacja do klasy I (realizacja obowiązku szkolnego)

 • Złożenie przez Rodzica lub prawnego opiekuna dziecka osobiście w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych:
  • Formularza zgłoszeniowego dziecka.
  • Kwestionariusza rekrutacyjnego dla rodzica
  • Opinii nauczyciela przedszkolnego, dzieci, które realizowały przygotowanie przedszkolne.
  • Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku dzieci sześcioletnich, które nie realizowały przygotowania przedszkolnego.
  • Wniosku rodziców dotyczący kontynuowania nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 – dzieci powtarzające realizację obowiązku szkolnego w klasie I (lub potwierdzoną kopię wniosku złożonego w szkole, do której dziecko uczęszczało).
 • Spotkanie z kandydatem do szkoły, który weźmie udział w specjalnie przygotowanych zajęciach edukacyjnych mających na celu wzajemne poznanie.
 • Indywidualna rozmowa z Rodzicami kandydata mająca na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą.
 • Podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Umowy o kształceniu ucznia.
 • Spotkanie informacyjne rodziców z wychowawcą danej klasy odbędzie zgodnie z ustalonym Dyrektora szkoły terminie.

Dokumenty do pobrania

Umowa z Rodzicami

Kwestionariusz osobowy ucznia

Statut szkoły